Home Ratingové hodnotenia a Výskum Archív Výrok o ratingu mesta Skalica
Výrok o ratingu mesta Skalica
Utorok, 31 Máj 2011

Mestu Skalica bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Skalica zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho schválenia Ratingovým výborom EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 31.5.2011.

Zdôvodnenie:
  • Mesto si komplexne a dôsledne vytvára stratégiu na ďalšie obdobie vo všetkých jeho kompetenciách s cieľom dosiahnuť, čo najefektívnejšie riešenia potrieb. Dôsledná príprava a následná kontrola prináša mestu dobré výsledky, čo agentúra hodnotí pozitívne. Rozvoj mesta smeruje do oblasti rozvoja cestovného ruchu, skvalitňovania životného prostredia, rozvoja bytovej výstavby, zlepšenia zdravotnej starostlivosti, zlepšenia podmienok pre seniorov, rozvoja športu, inovácie služieb na mestskom úrade atď. V roku 2010 mesto zrealizovalo množstvo aktivít, ktoré vychádzajú z vytýčených zámerov.
  • Finančnú situáciu mesta Skalica agentúra hodnotí ako stabilnú. V roku 2010 sa mu napriek globálnej finančnej kríze podarilo udržať prebytkové hospodárenie vo výške 657 tis. EUR. Počas roka 2010 a k súčasnému obdobiu nepociťovalo napätie v oblasti cash-flow. Agentúra konštatuje, že svoj rozpočet riadilo mesto dôsledne.
  • Mesto eviduje vysoké dlhodobé záväzky, z ktorých najvyššiu čiastku tvoria úvery s výhodnými podmienkami zo ŠFRB. Celkové záväzky z úverov tvorili 10 038 tis. EUR, bez eurofondového úveru vo výške 757 tis. EUR tvorili 9 281 tis. EUR. Z toho 63 % boli úvery zo ŠFRB. Týmito úvermi financuje výstavbu nájomných bytov, o ktoré obyvatelia mesta prejavujú záujem. Tiež príchodom nových pracovných príležitostí, ktoré sú zo strany kľúčových investorov potvrdené, vzniká ďalší potenciál na prenájom týchto bytov.
  • Mesto Skalica nemalo žiadne záväzky po lehote splatnosti ku koncu roka 2010 ani k 31.3.2011. Všetky záväzky uhrádza riadne a včas v zmysle zmluvných podmienok. Zadlženosť mesta za rok 2010 v zmysle rozpočtových pravidiel bola na úrovni: zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho roka 35,03 %, dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho roka 5,10 %. Počas roka má mesto povinnosť uhradiť dlhovú službu – ročné splátky istín a úrokov. Dlhová služba k bežným príjmom aj pri čerpaní nových úverov medziročne 2009-2010 mierne klesla, z dôvodu nárastu bežných príjmov. 


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako stabilné. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas nasledujúceho obdobia.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Neobdržanie naplánovaných príjmov v takej výške, aby bolo mesto schopné splácať svoje záväzky v zmysle zmluvných podmienok. Vznik ďalších nepredvídaných situácií, ktoré budú vytvárať tlak na cash-flow môžu mať negatívny vplyv na rating mesta.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 24.2.2004; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa 31.5.2011 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 29.4.2010 s priradeným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene A-  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

ERA vyhlasuje, že ratingy sú pridelené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk. Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu).

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 1.6.2011.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné odo dňa schválenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu. Zoznam použitých významných zdrojov

Súvaha mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2010
Výkaz  o plnení   rozpočtu mesta, Výkaz o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií a Výkaz o vybraných údajoch z aktíva a pasív mesta, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 a k 31.3.2011
Poznámky k účtovnej závierke mesta Skalica k 31.12.2010
Stanovisko hlavného kontrolóra k tvorbe príjmov a čerpaniu výdavkov a  k záverečnému účtu Mesta Skalica za rok 2010
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010
Správa hlavného kontrolóra za I. a II. polrok 2010
Návrh rozpočtu Mesta Skalica na roky 2011-2013
Zmena rozpočtu na rok 2011
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
Špecifikácia pohľadávok, daňových pohľadávok, záväzkov a úverov k 31.12.2010
Súvaha a Výkaz ziskov a strát SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. k 31.12.2010
Projekty v  realizácii v roku 2010, žiadosti k projektom, ktoré boli spracované v roku 2010 a sú schválené, resp. v etape schvaľovania
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/2010 o hospodárení s majetkom mesta Skalica a Vnútorná smernica o cestovných náhradách
Štatistický úrad SR
Národná banka Slovenska
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo financií SR
Obchodný register SR
Združenie miest a obcí
Obecné noviny
Tlačová agentúra SITA
Zoznam použitých významných zdrojov
Hlavný analytik: Ing. Andrej Spišiak, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.