Home Ratingové hodnotenia a Výskum Archív Výrok o ratingu mesta Nové Zámky
Výrok o ratingu mesta Nové Zámky
Pondelok, 27 Jún 2011

Mestu Nové Zámky bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nové Zámky zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S3. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho schválenia Ratingovým výborom EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 27.6.2011.

Zdôvodnenie:
  • Mesto Nové Zámky v súčasnosti hľadá formy financovania pre nové strategické priority na ďalšie obdobie. Zámerom mesta je pokračovanie tvorby podmienok pre vytváranie nových pracovných miest a čo najlepších služieb, ktoré mesto bude poskytovať svojim občanom.
  • Rok 2010 bol pre mesto Nové Zámky zložitý v oblasti hospodárenia. Mesto sa ťažko vyrovnávalo so situáciou, kedy z dôvodu globálnej finančnej krízy, poklesu zamestnanosti a zníženia miery nárastu nominálnych miezd, dostalo oveľa nižší príjem z dane z príjmov fyzických osôb. Mesto v porovnaní s plánovaným rozpočtom malo prepad týchto príjmov v rozsahu cca 1 mil. EUR.
  • Ku koncu roka 2010 mesto Nové Zámky dosiahlo v rámci bežného a kapitálového rozpočtu spolu schodok v sume – 1 897 tis. EUR. Celkové príjmy (bežné a kapitálové) dosiahli 17 075 tis. EUR a celkové výdavky (bežné a kapitálové) 18 972 tis. EUR. K hlavným cieľom mesta v krátkodobom období patria konsolidácia svojich financií, stabilizácia rozpočtu a hospodárenia a vytvorenie podmienok, aby mohlo hospodáriť s rozvojovým rozpočtom.
  • Návrh rozpočtu mesta na rok 2011 bol rozpočtovaný ako vyrovnaný. V roku 2011 mesto očakáva nárasty v rámci bežných príjmov, najmä príjmov z dane z príjmov fyzických osôb o cca 1 mil. EUR, v oblasti kapitálových príjmov zo schválených grantov (vyššie takmer o 6 mil. EUR). Tieto vyššie príjmy sa zároveň premietnu aj vo vyšších výdavkoch.
  • V zmysle prognózy Ministerstva financií SR, daňové príjmy samospráv na rok 2011 v dôsledku odhadovaného poklesu zamestnanosti mierne klesnú. EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. preto odporúča mestu, aby obozretne hospodárilo nasledovný rok a uhrádzalo výdavky, len v závislosti od výšky ich reálne prijatých príjmov. Agentúra bude priebežne monitorovať finančnú situáciu v meste počas nasledovného roka.
  • Zefektívnenie práce na mestskom úrade v Nových Zámkoch, ako aj komplexnejší a rýchlejší prístup k dátam, bude možný vďaka realizácii Projektu Informatizácia spoločnosti v roku 2011. Projekt zahŕňa zavedenie nového software riešenia pre komplexné prepojenie a zmodernizovanie všetkých dôležitých agend v rámci mestského úradu a medzi mestským úradom a jeho rozpočtovými organizáciami. Okrem tohto prepojenia, v rámci nového software riešenia bude sprístupnení aj modul elektronické online služby, ktoré môžu využívať občania, fyzické a právnické osoby pri úhradách svojich povinností voči mestskému úradu.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Stabilizácia rozpočtu, vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy na úhradu všetkých finančných povinností v zmysle zmluvných podmienok, aj na krytie nepredvídaných situácií. Nastavenie interných procesov tak, aby sa zamedzilo vzniku nedostatkov, či už administratívneho charakteru, alebo procesného, aby postupy striktne korešpondovali   s komunálnou legislatívou, internými smernicami a predpismi mesta. Uvedené faktory môžu vplývať na zvýšenie ratingu počas nasledujúceho obdobia.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Neobdržanie naplánovaných príjmov v takej výške, aby bolo mesto schopné splácať svoje záväzky v zmysle zmluvných podmienok. Vznik ďalších nepredvídaných situácií, ktoré budú vytvárať tlak na cash-flow môžu mať negatívny vplyv na rating mesta.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 3.3.2003; aktualizácii ratingového hodnotenia zo dňa 27.6.2011 predchádzala aktualizácia ratingu zo dňa 21.12.2009 s priradeným ratingovým hodnotením:

Dlhodobý rating v domácej mene BBB-  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

ERA vyhlasuje, že ratingy sú pridelené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk. Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu).

Priradené ratingové hodnotenie bolo subjektu oznámené dňa 8.7.2011.

Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené. Ratingové hodnotenie je platné odo dňa schválenia Ratingovým výborom ERA.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu. Zoznam použitých významných zdrojov

Výkazy mesta Nové Zámky (Súvaha a Výkaz o plnení rozpočtu) 31.12.2010 a Výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív mesta k 31.3.2011
Záverečný účet mesta Nové Zámky za rok 2010 (spolu s výsledkami hospodárenie obchodných spoločností s účasťou mesta)
Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2010
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2010
Audítorská správa o overení účtovnej závierky mesta k 31.12.2010
Štruktúra pohľadávok a záväzkov mesta k 31.12.2010
Návrh rozpočtu mesta Nové Zámky na roky 2010-2012
Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 príspevkovej organizácii BYTOVÝ PODNIK Nové Zámky
Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2010
Stanovisko útvaru hlavného kontrolóra k záverečnému účtu na rok 2010
Plán kontrolných činností útvaru hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky na I. a II. polrok 2011
Správa o kontrole hospodárenia vykonaná subjektom Najvyšší kontrolný úrad, z júna 2011
Štatistický úrad SR
Národná banka Slovenska
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo financií SR
Obchodný register SR
Združenie miest a obcí
Obecné noviny
Tlačová agentúra SITA
Zoznam použitých významných zdrojov
Hlavný analytik: Ing. Andrej Spišiak, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Vargová, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.