Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné Výrok o ratingu mesta Piešťany
Výrok o ratingu mesta Piešťany
Piatok, 21 August 2015

Mestu Piešťany bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BBB+. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Piešťany zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 21.8.2015.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. vykonala polročnú revíziu ratingového hodnotenia a ratingového výhľadu Mesta Piešťany ukončenú dňa 26.2.2016. Po vykonaní revízie bolo ratingové hodnotenie zaradené na Credit Watch s predpokladaným znížením ratingového hodnotenia.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Podrobné hodnotenie zmien kvantitatívnych a kvalitatívnych predpokladov vysvetľujúce dôvody zmeny ratingu:

Zdôvodnenie:
  • Mesto Piešťany je kúpeľné mesto, sídlo okresu a mnohých inštitúcií. Je medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie.

  • Mesto vykonáva pravidelné aktualizácie svojich strategických dokumentov a monitoruje plnenie ich cieľov. V súčasnosti je v procese prípravy nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2025 a plánuje aktualizáciu viacerých strategických dokumentov, pričom sa bude jednať najmä o Koncepciu rozvoja mesta Piešťany v oblasti tepelnej energetiky, Koncepciu rozvoja cestovného ruchu mesta Piešťany, Program odpadového hospodárstva mesta Piešťany, či Koncepciu rozvoja technickej infraštruktúry. Okrem toho je predpoklad aktualizácie aj ďalších strategických dokumentov. Agentúra pozitívne vníma aktívny prístup mesta v otázke rozpracovanosti a členitosti strategických dokumentov, nakoľko predstavujú piliere pre rozvoj a efektívne riadenie mesta.

  • V oblasti rozvoja podnikateľských aktivít má mesto v rámci územného plánu určené disponibilné plochy výroby, skladov, stavebníctva a výrobných služieb a tiež plochy prevádzok a zariadení rôznych podnikateľských aktivít, ktoré odporúča investorom v prípade prejaveného záujmu o etablovanie sa v katastrálnom území mesta, nakoľko nie sú vyčlenené osobitné plochy pre priemyselné parky vzhľadom na priority v rámci stratégie rozvoja kúpeľného mesta.

  • V roku 2014 bol v meste Piešťany predpoklad realizácie viacerých investičných projektov, celkovo sa však ambiciózny plán nenaplnil a zrealizovala sa len štvrtina plánovaných investícií. Mesto v roku 2014 čerpalo kapitálové výdavky vo výške 2,2 mil. EUR. Pre rok 2015 mesto rozpočtovalo kapitálové výdavky dvojnásobne vyššie, avšak podľa posledných odhadov by mali klesnúť približne na úroveň 1,7 mil. EUR, čo je medziročný pokles zhruba o 25 % a oproti pôvodnému plánu pokles o dve tretiny. V tomto roku sa zatiaľ nezrealizovali niektoré predpokladané väčšie investície, ako napr. projekt e-Mesto (iba malá časť projektu), projekt Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr, projekt I. etapa výstavby plaveckého centra a to z dôvodu presunutia prostriedkov na iné aktivity, z dôvodu neobdržania kapitálových grantov a posunutia niektorých aktivít do iného obdobia.

  • Z hľadiska financovania, na niektoré investície roku 2015 budú použité nenávratné prostriedky, v zmysle posledných odhadov mesto očakáva kapitálové granty a transfery v hodnote 580 tis. EUR, čo je podľa pôvodného návrhu tiež mierny pokles. Ide o financovanie projektov napr. na rozšírenie kapacít materských škôl, na vybudovanie šatní v Mestskom kolkárskom klube, na realizáciu II. etapy rekonštrukcie mestského osvetlenia ako aj refundácia výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ďalšie investičné aktivity mesto plánuje financovať aj prostredníctvom investičného úveru a pomocou vlastných zdrojov. Budú to napr. rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a parkovísk, rekonštrukcia školských budov, vybudovanie bezbariérových prístupov pre pozemné komunikácie, rekonštrukcia chladiaceho zariadenia na zimnom štadióne a ďalšie.

  • Okrem vyššie uvedených investícií mesto v súčasnosti pripravuje aj ďalšie projektové dokumentácie. Realizácia tých investícií je však predpokladaná na obdobie roka 2016 až 2017. Tie najväčšie z nich sú najmä z oblasti dopravnej infraštruktúry a to rekonštrukcia predstaničného priestoru, dobudovanie cyklistických trás, južné premostenie rieky Váh v Piešťanoch, rekonštrukcia Starého trhoviska, ale napríklad aj z oblasti sociálnej infraštruktúry a kultúry.

  • Úverová zadlženosť mesta dosahuje stabilné hodnoty, čo agentúra hodnotí pozitívne. Úverová zadlženosť mesta k ultimu roka 2014 spĺňala zákonnú podmienku, bola na úrovni 26,64 %. Pomer dlhovej služby k bežným príjmom bol na úrovni 5,27 %. Aj pri čerpaní plánovaných úverov v roku 2015 mesto dodrží obidva tieto ukazovatele v zmysle zákonných podmienok.

  • V roku 2014 mesto hospodárilo s príjmami bežného rozpočtu v sume 16 315 tis. EUR, pre rok 2015 sú naplánované na podobnej úrovni. Kapitálové príjmy sa však mestu v rokoch 2014 a 2015 nedarí napĺňať. Mesto k 31.12.2014 hospodárilo s prebytkom vo výške 317 tis. EUR. Na bankových účtoch vykazovalo ku koncu roka 2014 zostatok vo výške 1 475 tis. EUR, z toho suma 1 097 tis. EUR bola účelovo viazaná a 378 tis. EUR tvorili voľné finančné zdroje.

Tieto faktory majú vyšší význam v ratingovom hodnotení.


Faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu - rating najlepších scenárov:

Hospodárenie mesta agentúra hodnotí ako stabilné. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia. Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako veľmi nízku. V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej činnosti, ktoré by výrazne znížili celkovú zadlženosť mesta, vysoká úspešnosť pri čerpaní kapitálových grantov a transferov a nárast v oblasti investičných aktivít. Pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.

Faktory vplývajúce na zníženie ratingu - rating najhorších scenárov:

Agentúra nepredpokladá zníženie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ak mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet v roku 2015 a v prvej polovici budúceho roka, resp. ak zmeny rozpočtu prispôsobí reálnym príjmom a výdavkom. Agentúra však hodnotí pravdepodobnosť naplnenia týchto predpokladov, ktoré by mohli byť dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, ako nízku.

Prístup ERA k posudzovaniu parametrov, z ktorých sú na základe ich citlivosti na vonkajšie (makroekonomické, sektorové/odvetvové, hospodársko-politické) a vnútorné finančné a nefinančné vplyvy a na základe ich miery vplyvu na hodnotený subjekt vyberané kľúčové rizikové parametre.

Zhrnutie ratingovej analýzy Metodológia

Vyhlásenia EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA):

Ratingové hodnotenie bolo subjektu prvýkrát priradené 24.6.2003 (platné do 23.6.2004). Predchádzajúce ratingové hodnotenie bolo subjektu priradené dňa 29.8.2014 (pôvodne platné do 28.8.2015) na úrovni:

Dlhodobý rating v domácej mene A-  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

Ratingové hodnotenie zo dňa 21.8.2015 je aktualizáciou predchádzajúceho ratingového hodnotenia zo dňa 29.8.2014.

ERA vyhlasuje, že ratingy sú priradené v súlade s ratingovou škálou ERA, ktorá je dostupná na www.euroratings.co.uk . Súčasťou ratingovej škály je vysvetlenie významu každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania (defaultu). 

Ratingové hodnotenie a ratingový výhľad sú platné jeden kalendárny rok odo dňa jeho zverejnenia. Zverejneniu predchádzalo schválenie ratingového hodnotenia a ratingového výhľadu Ratingovým výborom ERA Záznam zo zasadnutia Ratingového výboru ERA.

Ratingové hodnotenie a výhľad boli subjektu oznámené dňa 18.8.2015. Po oznámení ratingového hodnotenia subjektu do doby jeho zverejnenia, toto ratingové hodnotenie nebolo zmenené.

Ratingové hodnotenie bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupná na www.euroratings.co.uk, sekcia Metodológia).

Uvedené ratingové hodnotenie je vyžiadané hodnoteným subjektom. Hodnotený subjekt sa zúčastňoval ratingového procesu poskytnutím podkladov a informácií v zmysle metodológie ERA.

ERA považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočnú pre priradenie dôveryhodného ratingu.

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Zoznam použitých významných zdrojov

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2013

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2014

Súvaha k 31.12.2013 a k 31.12.2014

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013 a k 31.12.2014

Záväzky mesta Piešťany k 31.12.2014

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 31.03.2015

Rozpočet Mesta Piešťany na roky 2015-2017

Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2014 z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 12.02.2015

Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2014 z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 28.05.2015

Dotazník pre účely ratingového hodnotenia mesta Piešťany 2015 (doplnený o odpovede)

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 a k 31.12.2014 Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Letisko Piešťany, a.s.

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za I. polrok 2014

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2014

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k návrhu programového rozpočtu na rok 2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007-2013

Stratégia rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany nad Váhom s výhľadom do roku 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo financií SR

Štatistický úrad SR

Eurostat

World bank

Národná banka Slovenska

Webová stránka mesta Piešťany

Zoznam použitých významných zdrojov

Zoznam vybraných kvantitatívnych makroekonomických ukazovateľov pre SR

Ukazovatele Merná jednotka Rok 2013 Rok 2014 Zdroj

príjem na osobu

USD (PPP) 26 643 - World Bank

rast HDP

% 1,4 2,4 Eurostat

inflácia

% 1,5 -0,1 Eurostat

fiškálne saldo

% HDP -2,6 -3,0 Eurostat

vonkajšie saldo

% HDP 0,8 1,1 Eurostat

vonkajší dlh

mil. USD 82 311 86 262 NBS

ukazovateľ zlyhania 

% 5,1 5,2 World Bank

Tieto ukazovatele majú nižší význam v ratingovom hodnotení.

Zoznam vybraných kvantitatívnych makroekonomických ukazovateľov pre SR

Hlavný analytik: Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Hlavný analytik ERA
Vedúci ratingový analytik: Ing. Kvetoslava Spišiaková, Senior analytik ERA
Schválenie ratingového hodnotenia: Ratingový výbor ERA

Riadenie konfliktu záujmov

Posúdenie existencie konfliktu záujmov: Nevznikli žiadne skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov
Riešenie prípadných konfliktov záujmov: Nie je relevantné
Príslušná metodológia: Riadenie konfliktu záujmov

Priradené ratingy predstavujú nezávislý názor spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. (ERA) na schopnosť a vôľu hodnotených subjektov splácať svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziká zo splácania záväzkov hodnotených subjektov, ktoré ERA hodnotí, môžu vznikať z neschopnosti subjektu uhrádzať v lehote splatnosti svoje záväzky voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, banke alebo iným organizáciám a z akýchkoľvek iných situácií, ktoré vedú k platobnej neschopnosti subjektu.

Ratingy nepredstavujú investičné odporúčania, ani odporúčania na nákup, predaj alebo držbu konkrétnych cenných papierov. Ratingy sú doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy, ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným subjektom.

Analytický tím ERA začína analýzu zhromažďovaním príslušných informácií týkajúcich sa posudzovaného subjektu, emisie alebo nástroja. Patrí sem aj určenie príslušných metodík, vyhľadávanie alebo preskúmanie relevantných interných alebo externých informačných zdrojov, analyzovanie porovnateľných doterajších transakcií, skúmanie a analyzovanie strán kľúčových transakcií a analyzovanie historického výkonu subjektu, emisie alebo nástroja.

Analýzy a ratingové rozhodnutia ERA vychádzajú z informácií získaných zo zdrojov jej známych a o ktorých sa ERA domnieva, že sú relevantné pre analýzu a ratingové rozhodnutie. Patria sem verejne dostupné informácie o subjekte ako finančné a prevádzkové výkazy, správy podané regulačným orgánom, odborné a ekonomické správy. Okrem toho môže ratingový proces zahŕňať údaje a prehľad získaný analytikmi počas ich interakcie s inými subjektmi v rámci sektora ich kvalifikácie.

Ratingový proces zahŕňa aj informácie poskytnuté priamo posudzovaným subjektom, emitentom alebo inou treťou stranou. Analytici ERA môžu mať prístup ku dôverným informáciám. V takýchto prípadoch sa s týmito informáciami zaobchádza s náležitou citlivosťou v súlade so politikou ERA o zachovávaní mlčanlivosti.

Používatelia ratingov by si mali byť vedomí všeobecných obmedzení pokiaľ ide o povahu informácií, ktoré posudzované subjekty alebo ich zástupcovia poskytnú ERA. Pri vydávaní svojich ratingov sa ERA spolieha na faktické informácie, ktoré získa od posudzovaných subjektov, emitentov, ručiteľov a z iných zdrojov, ktoré ratingová agentúra považuje za dôveryhodné. ERA primerane prešetrí faktické informácie, o ktoré sa opiera v súlade so svojou ratingovou metodológiou a získa primerané overenie týchto informácií z nezávislých zdrojov v rozsahu, v akom sú tieto zdroje k dispozícii. Posudzované subjekty sa môžu kedykoľvek rozhodnúť neposkytovať určité informácie externým stranám vrátane ratingových agentúr. Kým ERA predpokladá, že každý subjekt, ktorý súhlasil s účasťou v ratingovom procese bezodkladne poskytne všetky informácie relevantné pre spracovanie ratingou, ERA sa nemôže ani sa nebude dožadovať práva na vynútenie zverejnenia informácií posudzovaným subjektom.

ERA nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overiť alebo potvrdiť platnosť informácií získaných počas ratingového procesu. Preto pri prideľovaní ratingu ERA neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo úplnosť faktických informácií vyjadrených alebo obsiahnutých v ratingu alebo inej súvisiacej publikácii ERA. ERA sa spolieha na posudzovaný subjekt a jeho zástupcov, že jej poskytnú pravdivé, presné, včasné, úplné a nezavádzajúce informácie.

ERA priradí rating iba vtedy, ak má dostatočné informácie a analytickú kvalifikáciu na to potrebnú. ERA využíva primerané opatrenia na zabezpečenie, aby informácie použité pri priraďovaní ratingu mali dostatočnú kvalitu na vykonanie spoľahlivého ratingu. Ratingový výbor ERA posudzuje, či sú informácie dostatočné na pridelenie ratingu. V opačnom prípade ERA buď priradenie ratingu nevykoná alebo rating stiahne.

Autorské práva EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sú vyhradené, t.j. akékoľvek použitie celej ratingovej analýzy alebo jej časti, alebo týchto informácií na ďalšie reprodukovanie, rozširovanie, kopírovanie, znovu distribuovanie alebo znovu predávanie, alebo na ďalšie použitie v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom, je výslovne zakázané bez predchádzajúcého písomného súhlasu spoločnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.