Rating štátov

Ratingová analýza poskytuje dotknutým subjektom nezávislý názor a informácie o tom, či národné vlády sú stabilné a či spĺňajú merateľné ekonomické atribúty a tiež umožňuje posúdiť ich úverovú bonitu vo vzťahu k medzinárodným veriteľom. Úverové riziko v kontexte so štátom sa vzťahuje na schopnosť a ochotu plniť svoje záväzky.


Aké sú výhody ratingu štátu a na čo rating slúži:

Rating predstavuje investičnú analýzu

  • ERA využíva Medzinárodnú ratingovú škálu, ktorá umožňuje porovnanie hodnotených štátov podľa stupňa kreditného rizika, ktorému sú vystavení ich veritelia.


Rating ako správa o ekonomickej činnosti štátu

  • Ide o komplexný analytický dokument zostavený v súlade s medzinárodnými hodnotiacimi kritériami, ktorý ilustruje historický vývoj a aktuálnu situáciu hodnoteného štátu z pohľadu nezávislého hodnotiteľa.


Rating ako nástroj operatívnej kontroly

  • Poskytuje okamžitú informáciu o aktuálnej situácii hodnoteného štátu.

 

Ratingový proces  pozostáva zo zberu a spracovania predložených podkladov, z analýzy a vyhodnotenia podkladov ratingovou agentúrou a zo schválenia ratingového hodnotenia ratingovým výborom.

Ratingová analýza je platná na obdobie 1 roka a počas tohto obdobia je hodnotený štát monitorovaný ratingovou agentúrou.

Obsahom ratingovej správy sú vplyvy, ktoré determinujú a ovplyvňujú kvalitu hodnotených štátov a to vývoj makroekonomického prostredia, politického rizika, vývoj výhľadových ukazovateľov, vývoj ukazovateľov zmien - modifikátorov a hodnotenie samotného štátu.