Home Rating: Význam & Použitie Typy ratingov Rating multilaterálnych finančných inštitúcií
Rating multilaterálnych finančných inštitúcií
Streda, 19 September 2018

Multilaterálne finančné inštitúcie (MFI) a ostatné nadnárodné rozvojové inštitúcie predstavujú subjekty, akými sú bankové organizácie založené nezávislými štátmi a regulované v zmysle medzinárodných dohovorov medzi členskými štátmi, na základe čoho MFI nepodliehajú národným regulatórnym štandardom. Spravidla vznikajú za účelom realizácie nekomerčných alebo dlhodobých investičných projektov, pri ktorých je obtiažne získať financovanie prostredníctvom obvyklých trhových nástrojov.

Metodológia ERA hodnotiaca MFI sa vzhľadom na veľmi blízky vzťah medzi MFI a akcionármi suverénnych štátov zameriava aj na hodnotenie úverovej spôsobilosti akcionárov suverénnych štátov najmä z dôvodu, že rating MFI sa vyznačuje vysokou závislosťou od schopnosti akicionárov podporovať MFI pomocou finančných alebo iných zdorojov.

MFI sú vo všeobecnosti neziskové a politicky riadené organizácie, čo sa prejavuje aj v špecifikách ich úverového portfólia, v postupoch riadenia rizika a v ukazovateľoch výkonnosti. Analýza a hodnotenie úverovej bonity MFI zahŕňa najmä tie komponenty, ktoré priamo vplývajú na úverovú bonitu MFI.

Aké sú výhody ratingu MFI a na čo rating slúži:

Rating predstavuje investičnú analýzu

  • ERA berie pri priradení úverového ratingu pre MFI do úvahy jednak honotenie úverovej bonity MFI a rovnako aj mieru podpory od štátnych akcionárov.


Rating ako správa o hospodárení MFI

  • Ide o komplexný analytický dokument zostavený v súlade s medzinárodnými hodnotiacimi kritériami, ktorý ilustruje vývoj a aktuálnu situáciu hodnoteného MFI z pohľadu nezávislého hodnotiteľa.
  • Vytvára platformu na vyjednávanie obchodných podmienok s partnermi MFI.


Rating ako nástroj operatívnej kontroly

  • Poskytuje okamžitú informáciu o aktuálnej situácii hodnoteného MFI.

 

Ratingový proces  pozostáva zo zberu a spracovania predložených podkladov o MFI a štátnych akcionárov, z analýzy a vyhodnotenia podkladov ratingovou agentúrou a zo schválenia ratingového hodnotenia ratingovým výborom.

Ratingová analýza je platná na obdobie 1 roka a počas tohto obdobia je hodnotená MFI monitorovaná ratingovou agentúrou.

Obsahom ratingovej správy sú vplyvy, ktoré determinujú úverovú bonitu hodnotených MFI, pričom sa hodnotí vývoj makroekonomického prostredia, politického vplyvu, akcionárska štruktúra a podpora, riziko krajiny, úverová spôsobilosť štátnych akcionárov a tiež vývoj ukazovateľov výkonnosti.