Čo je rating?

Rating je nezávislým hodnotením schopnosti a vôle subjektu plniť si svoje budúce záväzky. Schopnosť reprezentujú objektívne faktory, vôľa predstavuje subjektívne faktory.

Čo je rating?

Rating je štandardným produktom finančného a kapitálového trhu, ktorý vyjadruje riziko profilu subjektu, ktorý pôsobí na trhu a taktiež vyjadruje riziko, do ktorého vstúpime pri realizovaní akejkoľvek transakcie s ním. Rating objektivizuje a kategorizuje riziká.

Vo svetovom meradle je rating produktom s takmer 100 ročnou históriou, na Slovensku sa začal rozvíjať až koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia.

ERA v rámci svoje produktovej škály v súčasnosti poskytuje ratingové analýzy:

  • municipálnych subjektov
  • nefinančných inštitúcií a subjektov prepojených so štátom
  • štátov
  • multilaterálnych finančných inštitúcií (MFI)

Ratingová škála

Riziko subjektu, transakcie, emisie, projektu sa vyjadruje pomocou ratingovej škály, pričom ratingové agentúry používajú medzinárodné škály, ktoré sú identické alebo sa líšia iba malými odchýlkami. Rozdiely môžu byť v tzv. lokálnom ratingu.

Pre koho je rating dôležitý ?

Prijímateľom informácie o ratingu sú najmä účastníci kapitálových a finančných trhov, t.j. investori (banky, investičné spoločnosti, drobní investori), veritelia, analytici, t.j. subjekty, ktoré sú v transakčnej závislosti s hodnoteným subjektom.

Rating má však podstatný význam aj pre hodnotený subjekt, nakoľko mu poskytuje nezávislé informácie, kde sa nachádza v porovnaní ostatnými subjektmi pôsobiacimi na trhu.

Platnosť ratingu je jeden rok, avšak aj počas tohto obdobia môže byť rating modifikovaný a prehodnotený a to na základe pravidelného monitorovania subjektu, emisie alebo projektu.

·         a subjektov prepojených so štátom