Home Rating: Význam & Použitie Základné informácie Čo obsahuje nezávislá ratingová analýza
Čo obsahuje nezávislá ratingová analýza

Ratingová riziková analýza spočíva v hodnotení finančných, nefinačných faktorov, vrátane hodnotenia internej procesnej oblasti, vonkajšieho prostredia a jeho vplyvov na hodnotený subjekt.

Štruktúra ratingového hodnotenia obsahuje:

  • analýzu prostredia z makroekonomického pohľadu,
  • analýzu politického rizika krajiny hodnoteného subjektu,
  • analýzu odvetvia, v rámci ktorého hodnotený subjekt podniká,
  • analýzu samotného subjektu.

V rámci makroekonomickej analýzy ERA hodnotí stav vonkajšieho prostredia, ktoré ovplyvňuje podnikateľské aktivity hodnoteného subjektu z pohľadu výkonnosti ekonomiky. Analýza politického rizika sa venuje skúmaniu vplyvu vládnych rozhodnutí na podnikateľské prostredie, trh práce či daňové a byrokratické zaťaženie. Zároveň posudzuje stabilitu vlády a jej silu v rámci parlamentu..

Sektorová analýza sa zameriava na postavenie odvetvia v rámci ekonomiky, definuje základné charakteristiky odvetvia v danej krajine a poukazuje na jeho špecifiká, skúma legislatívny rámec determinujúci jeho aktivity podľa relevantnosti subjektu. Odvetvie je porovnávané aj s výkonnosťou odvetvia v celosvetovom meradle.

Hodnotenie konkrétneho predmetu ratingového hodnotenia, t.j. subjektu je rozdelené na časť nefinančnú a finančnú. V rámci nefinančnej analýzy ERA uvádza základné údaje o subjekte. Skúma postavenie subjektu na trhu, jeho vnútorné štruktúry a úroveň a systém riadiacich a plánovacích procesov a kontrolných mechanizmov. Finančná analýza hodnotí doterajší vývoj subjektu, ako aj projektované hospodárske výsledky.

V čom spočíva pridaná hodnota ratingu?

  • podporuje štruktúrovanú a nezávislú prezentáciu rizika hodnoteného subjektu
  • zvyšuje úspešnosť diverzifikácie zdrojov financovania
  • podporuje prezentáciu investičných príležitostí
  • podporuje manažment k nástupu procesov vedúcich k zvyšovaniu kvality
  • zvyšuje efektívnosť procesu riadenia rizík