Home Rating: Význam & Použitie Typy ratingov Rating obchodných spoločností nefinančných
Rating obchodných spoločností nefinančných

Ratingová analýza poskytuje informácie veriteľom, investorom, ale aj samotnému subjektu nezávislý pohľad na procesy riadenia a ekonomickú situáciu hodnoteného subjektu. Zároveň analýza hodnotí schopnosť a vôľu podnikateľského subjektu uhrádzať záväzky vznikajúce pri vykonávaní podnikateľskej činnosti.

Aké sú prínosy ratingu pre spoločnosť alebo na čo rating spoločnosti slúži:

Rating ako investičná analýza

  • Na základe priradeného ratingového stupňa je možné získať od financujúcich bánk a investorov úrokovú sadzbu finančných zdrojov zodpovedajúcu ratingovému ohodnoteniu
  • Vytvára platformu na vyjednávanie obchodných podmienok s obchodnými partnermi spoločnosti

Rating ako správa o hospodárení spoločnosti

  • Je komplexným analytickým dokumentom, ktorý zachytáva historický vývoj a stav spoločnosti z pohľadu nezávislého posudzovateľa na základe medzinárodných kritérií
  • Vyjadruje sa k budúcim zámerom spoločnosti

Rating ako nástroj operatívneho riadenia

  • Dáva okamžitú informáciu vedeniu spoločnosti o jej stave

 

Ratingový proces zo zberu a spracovania predložených podkladov od spoločnosti, z analýzy a vyhodnotenia podkladov ratingovou agentúrou a schválenia ratingového hodnotenia ratingovým výborom.

Ratingová analýza je platná na obdobie 1 roka a počas tohto obdobia je spoločnosť monitorovaná ratingovou agentúrou.

Obsahom ratingovej správy sú vplyvy, ktoré determinujú a ovplyvňujú kvalitu obchodných spoločností nefinančných, a to vývoj makroekonomického prostredia, politického rizika, vývoj sektora a hodnotenie samotného subjektu.

ERA vo svojich hodnoteniach využíva aj doplnkovú metodiku, ktorá umožňuje analyzovať vzťah medzi hodnoteným subjektom a štátom, v prípade ak sa jedná o subjekt, ktorý je so štátom prepojený. Hodnotenie umožňuje stanoviť mieru vplyvu, ktorý má štát reprezentovaný vládou, regionálnymi alebo municipálnymi autoritami a vládnymi inštitúciami na úverovú schopnosť hodnoteného subjektu, t.j. finančných aj nefinančných obchodných spoločností. Metodku je možné použiť len ako doplnkovú metodiku k ostatným metodikám, ktoré ERA využíva pri hodnotení subjektov.