Rating municipalít

Komunálny sektor je segmentom trhu, ktorý je zaujímavý pre investorov z hľadiska početnosti investičných príležitostí a potenciálu rozvoja. Z hľadiska investorov a partnerov miest im ratingová analýza – ako nestranné posúdenie – prináša základné informácie o rizikách ktorým mestá čelia a spôsoboch ich ošetrenia. Cieľom našej agentúry je sprostredkovať dostatok transparentných informácií o municipálnych subjektoch, ohodnotiť ich riziká a tým podporiť rozvoj v oblasti municipálneho financovania.

Prínos ratingových hodnotení predstavuje nezanedbateľnú pridanú hodnotu aj pre hodnotené subjekty. Hlavným prínosom pre municipality je možnosť verejne prezentovať vlastné finančné výsledky, a tým umožniť trhu nezávislý externý pohľad na ich hospodárenie. Ratingová analýza municipality obsahuje okrem finančného pohľadu aj analýzu riadiacich a kontrolných procesov, ktorej prínosom je vyjadrenie názoru nezávislého posudzovateľa na efektívnosť vnútorných procesov čo umožňuje municipalite realizovať podnety na zlepšenie z nej vyplývajúce.

Aké sú prínosy ratingu pre municipalitu alebo na čo rating municipality slúži:

Rating ako investičná analýza

  • Na základe priradeného ratingového stupňa je možné získať od financujúcich bánk a investorov úrokovú sadzbu finančných zdrojov zodpovedajúcu ratingovému ohodnoteniu
  • Vytvára platformu na vyjednávanie obchodných podmienok s obchodnými partnermi municipality

Rating ako správa o hospodárení municipality

  • Je komplexným analytickým dokumentom, ktorý zachytáva historický vývoj a stav municipality z pohľadu nezávislého posudzovateľa na základe medzinárodných kritérií
  • Vyjadruje sa k budúcim zámerom municipality
  • Slúži ako prejav transparentnosti a otvorenosti zástupcov municipality voči jej obyvateľom

Rating ako nástroj operatívneho riadenia

  • Dáva okamžitú informáciu vedeniu municipality a zastupiteľstvu o stave municipality

 

Rating municipality je produktom, ktorý nezávisle hodnotí riziká súvisiace so schopnosťou a ochotou municipality plniť si svoje budúce záväzky. Je špecifický tým, že municipálne subjekty nepatria medzi typické podnikateľské subjekty. Vzhľadom na špecifický charakter municipálnych subjektov EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. používa pri ich ratingovom hodnotení špecifickú metodológiu a postupy, ktoré zohľadňujú práve ich postavenie v územnom a správnom usporiadaní štátu a rešpektujú úlohu a funkcie, ktoré plnia v určitom ekonomickom prostredí.

Ratingový proces  zo zberu a spracovania predložených podkladov od municipality, z analýzy a vyhodnotenia podkladov ratingovou agentúrou a schválenia ratingového hodnotenia ratingovým výborom.

Ratingová analýza je platná na obdobie 1 roka a počas tohto obdobia je municipalita monitorovaná ratingovou agentúrou.

Obsahom ratingovej správy sú vplyvy, ktoré determinujú a ovplyvňujú kvalitu municipálnych subjektov, a to vývoj makroekonomického prostredia, politického rizika, vývoj municipálneho sektora, ekonomická charakteristika regiónu a hodnotenie samotného subjektu.